success

Ο τρόπος που μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός διαχειρίζεται την ποιότητα, το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και την ίδια την ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών της προς όφελος των τελικών καταναλωτών είναι ίσως το κύριο μέσον ανταγωνισμού με τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες που παράγονται σε χώρες χαμηλού εργατικού.

Από τις πρώτες στην Ελλάδα που ενεργοποιήθηκαν στο χώρο της πιστοποίησης, η Qs International Μενέλαος Χρ. Λαχτάρας έχει σήμερα ένα σημαντικό κατάλογο πελατών, στους οποίους παρέχει υποστήριξη για πιστοποίηση ως προς διάφορα πρότυπα, όπως:

Τι είναι το ISO 9001;

Αδιαμφισβήτητα, το ISO 9001 αποτελεί παγκοσμίως το πιο διαδεδομένο πρότυπο διοίκησης επιχειρήσεων.  Το πρότυπο ISO 9001 καθορίζει τις προδιαγραφές των διαδικασιών και των διεργασιών που εφαρμόζει  μία επιχείρηση σε όλες σχεδόν τις δραστηριότητές της.

Το ISO 9001 δεν είναι προδιαγραφή προϊόντων αλλά προδιαγραφές διαδικασιών. Δηλαδή είναι προδιαγραφές οργάνωσης μιας επιχείρησης με σκοπό την ποιότητα.

Σε ποιους απευθύνεται;

 

Το πρότυπο ISO 9001:2008, είναι καθολικής χρήσης και αφορά όλων των ειδών τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, διαμορφώνεται με διαφορετικό τρόπο, ώστε να εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση, ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και τον κλάδο δραστηριοποίησης.

Πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001

 • Τι είναι;

Πιστοποίηση ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει μία εταιρεία η ένας οργανισμός συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008.

 • Πως πιστοποιείται μια επιχείρηση;

Αμέσως μετά την εγκατάσταση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, πραγματοποιείται επιθεώρηση πιστοποίησης από ανεξάρτητο κοινοποιημένο Φορέα Πιστοποίησης. Μετά την επιτυχή επιθεώρηση εκδίδεται το πιστοποιητικό ISO 9001:2008 για την εταιρεία.

 • Πόσο καιρό ισχύει;

Το πιστοποιητικό ισχύει για 3 χρόνια μετά την πρώτη του έκδοση. Κάθε χρόνο και για τα επόμενα δύο χρόνια πραγματοποιείται ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης  από το Φορέα Πιστοποίησης. Μετά το πέρας της τριετίας γίνεται επιθεώρηση ανανέωσης και επανεκδίδεται το πιστοποιητικό (εφόσον ικανοποιούνται οι σχετικές απαιτήσεις) με ισχύ για τα επόμενα τρία χρόνια, ακολουθώντας τις παραπάνω διαδικασίες περιοδικών επιθεωρήσεων επιτήρησης. Σημειώνεται ότι το πλήθος και η περιοδικότητα των επιθεωρήσεων εξαρτάται από το μέγεθος, το αντικείμενο, την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων και τις διαφορετικές εγκαταστάσεις μιας επιχείρησης.

Σε τι ωφελεί μια επιχείρηση;

Η ικανοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου συνεισφέρει στην:

 • Καλύτερη οργάνωση και διοίκηση της επιχείρησης

–    Χάραξη ορθής επιχειρηματικής πολιτικής και στόχων για το παρόν και το μέλλον

–    Βελτιστοποίηση οργανογράμματος

–    Βελτιστοποίηση λειτουργίας  όλων των εργασιών «μία προς μία» που υλοποιούνται στην επιχείρηση

–    Θέσπιση κανόνων λειτουργίας και εργασίας κοινών για όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό με τρόπο σαφή και τεκμηριωμένο

 • Βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών με σκοπό την όλο και μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών
 • Εφαρμογή συστήματος ποιοτικού ελέγχου κατά την υλοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών με στόχευση την  προσφορά προϊόντων σταθερής ποιότητας.
 • Βελτίωση της συνεργασίας με πελάτες – προμηθευτές μέσω της θέσπισης καθορισμένων και κοινά αποδεκτών κανόνων.
 • Ανάπτυξη και δέσμευση του προσωπικού μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης
 • Αντιμετώπιση και επίλυση χρόνιων προβλημάτων
 • Εφαρμογή συστήματος βελτίωσης μέσω της τεχνογνωσίας που προκύπτει από τα προβλήματα που εντοπίζονται.
 • Μείωση του τελικού λειτουργικού κόστους (παρά το κόστος ανάπτυξης και συντήρησης του συστήματος), σαν αποτέλεσμα της καλύτερης οργάνωσης και ορθολογικότερης διαχείρισης των πόρων
 • Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης στην αγορά  και προβολή της μέσω της κοινοποίησης της πιστοποίησης.
 • Ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το Marketing της επιχείρησης
 • Αύξηση κύκλου εργασιών και κερδών

Ποιος ο ρόλος της εταιτείας μας;

Η εταιρεία μας, έχοντας σημαντική εμπειρία στην εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, μπορεί να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υποστήριξης που περιλαμβάνει:

 • Μελέτη του σημερινού τρόπου εργασίας και διάγνωση αναγκών
 • Ανάλυση της επιχείρησης ανά τμήμα ή ανά κάθε διακριτή εργασία (Ανάλυση διεργασιών σύμφωνα με την ορολογία του προτύπου).
 • Καθορισμός μεθόδων και κριτηρίων ελέγχου των διεργασιών.
 • Ανάπτυξη των απαιτούμενων εγγράφων (ηλεκτρονικών ή έντυπων)
 • Εκπαίδευση προσωπικού.
 • Επίβλεψη εφαρμογής των απαιτήσεων του ISO 9001.
 • Επίβλεψη τήρησης σχετικών αρχείων και αποδείξεων.
 • Συγγραφή εγχειριδίου ποιότητας και διαδικασιών
 • Ανάληψη όλων των διαδικασιών μέχρι και την τελική πιστοποίηση
 • Υποστήριξη του συστήματος μετά την πιστοποίηση και κατά την διάρκεια εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας

Τι είναι το ISO 22000;

Είναι ένα διεθνές πρότυπο έχει ως στόχο να εναρμονίσει τις απαιτήσεις για τη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τα τρόφιμα και τους συναφείς κλάδους σε διεθνές επίπεδο.

Το HACCP είναι τα πρώτα γράμματα των λέξεων

-Hazard

-Analysis and

-Critical

-Control

-Points

Δηλ. Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου.

Το σύστημα HACCP είναι μία συστηματική ανάλυση των κινδύνων πού υπάρχουν σε όλα τα στάδια της παραγωγής, αποθήκευση και διάθεσης των τροφίμων μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Είναι σύστημα για την πρόληψη των κινδύνων ώστε τα τρόφιμα να είναι ασφαλή.

 

Σε ποιους απευθύνεται;

Το αντικείμενο αυτού του διεθνούς προτύπου αφορά όλα τα είδη επιχειρήσεων του κλάδου των τροφίμων, από τους παραγωγούς των τροφίμων έως τους διανομείς και τους εμπόρους λιανικής πώλησης. Επίσης, απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται έμμεσα στην αλυσίδα παραγωγής τροφίμων, όπως είναι οι κατασκευαστές μηχανημάτων, υλικών συσκευασίας, υλικών καθαρισμού και απολύμανσης, πρόσθετων και συστατικών.

Σε τι ωφελεί μια επιχείρηση;

H ισχύουσα νομοθεσία (Κανονισμός 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου), ορίζει ως υποχρέωση κάθε επιχείρησης που παράγει, εμπορεύεται ή διακινεί Τρόφιμα την εφαρμογή συστήματος HACCP, ώστε να διασφαλίζεται η παροχή ασφαλών τροφίμων στον τελικό καταναλωτή.

Οι απαιτήσεις του Προτύπου ISO δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις:

 • Να σχεδιάσουν, να εγκαταστήσουν, να λειτουργήσουν, να συντηρήσουν και να βελτιώνουν ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων που έχει ως στόχο την παραγωγή ασφαλών τροφίμων για τον καταναλωτή,
 • Να συμμορφώνονται με τις συμφωνημένες απαιτήσεις του πελάτη,
 • Να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων,
 • Να διασφαλίσουν τη συμμόρφωσή τους με την πολιτική που έχουν καθορίσει για την ασφάλεια των τροφίμων
 • Να αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους σε άλλες επιχειρήσεις ή οργανισμούς,
 • Να διακηρύττουν ότι εφαρμόζουν σύστημα HACCP,
 • Να επιδιώκουν την πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων τους από ένα φορέα πιστοποίησης.

Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 22000

 • Τι είναι;

Πιστοποίηση ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας των τροφίμων που εφαρμόζει μία εταιρεία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005

 • Πόσο καιρό ισχύει;

Το πιστοποιητικό ισχύει για 3 χρόνια μετά την πρώτη του έκδοση. Εκδίδεται αμέσως μετά την επιτυχή επιθεώρηση της εταιρείας από το Φορέα Πιστοποίησης. Κάθε χρόνο και για τα επόμενα δύο χρόνια πραγματοποιείται ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης  από το Φορέα Πιστοποίησης.

 • Πως πιστοποιείται μια επιχείρηση;

Αμέσως μετά την εγκατάσταση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας των τροφίμων, πραγματοποιείται η επιθεώρηση πιστοποίησης από το Φορέα Πιστοποίησης. Μετά την επιτυχή επιθεώρηση επιτήρησης εκδίδεται το πιστοποιητικό ISO 22000:2005 για την εταιρεία.

Ποιος ο ρόλος της εταιρείας μας;

Η εταιρεία μας, έχοντας μακρόχρονη εμπειρία στα συστήματα διαχείρισης και τη συμβουλευτική των επιχειρήσεων, παρέχει στην επιχείρηση την απαραίτητη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη ενός συστήματος βασισμένο στις απαιτήσεις του προτύπου. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τις εξής ενέργειες:

 • Διαγνωστική μελέτη όπου εντοπίζονται οι ελλείψεις της επιχείρησης με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου.
 • Καθορισμός πλάνου ενεργειών. Καταγραφή και επιβεβαίωση των γραπτών διαδικασιών του συστήματος.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού
 • Διενέργεια επιθεωρήσεων για τη σωστή τήρηση του συστήματος.
 • Υποστηρικτικό έργο κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης από τον Φορέα Πιστοποίησης
 • Ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων (μη συμμορφώσεων)  που μπορεί να προκύψουν.
 • Υποστήριξη της επιχείρησης μετά την πιστοποίησή της διενεργώντας εσωτερικές επιθεωρήσεις και παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Τι είναι το HACCP;

To HACCP είναι μια μελέτη Ανάλυσης Επικινδυνότητας που έχει εφαρμογή σε όλες τις εταιρείες που εμπλέκονται στην τροφική αλυσίδα. Το HACCP προκύπτει από τα αρχικά του όρου Hazard Analysis and Critical Control Point, που μεταφράζεται στα Ελληνικά ως Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου και είναι μία συστηματική προσέγγιση η οποία βασίζεται στις αρχές του Codex Alimentarius (Κώδικας Τροφίμων) και έχει στόχο τον προσδιορισμό των βασικών σημείων (Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου) για την πρόληψη, περιορισμό ή εξάλειψη όλων των πιθανών φυσικών, χημικών και βιολογικών κινδύνων που δύναται να εμφανιστούν σε ένα τρόφιμο κατά την διαχείριση του.

 

Τι είναι ο Codex Alimentarius;

Ο Codex Alimentarius είναι ένας «κώδικας» τροφίμων, ο οποίος περιλαμβάνει μια σειρά γενικών και ειδικών απαιτήσεων ασφάλειας τροφίμων.  Οι απαιτήσεις αυτές είναι διεθνώς αναγνωρισμένες και προσδίδουν κύρος στην επιχείρηση που τις εφαρμόζει. Στις απαιτήσεις περιλαμβάνονται οι αρχές μιας μελέτης HACCP και η εφαρμογή των Κανόνων Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής.

Η μελέτη HACCP μέσω της εφαρμογής των κανόνων του Codex Alimentarius δεν μπορεί να πιστοποιηθεί αλλά μπορεί να βεβαιωθεί η συμμόρφωση. Υπάρχουν αρκετοί φορείς πιστοποίησης οι οποίοι κατόπιν αξιολόγησης του συστήματος και των τεκμηρίων εφαρμογής του (αρχεία του HACCP) εκδίδουν, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας ή/και του Codex Alimentarius, βεβαίωση εφαρμογής, η οποία τεκμηριώνει τη συμμόρφωση και την εφαρμογή συστήματος HACCP σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Codex Alimentarius. Δυστυχώς δεν υπάρχουν διαπιστευμένοι φορείς για την έκδοση πιστοποιητικών HACCP αλλά μόνο αντίστοιχων βεβαιώσεων και επομένως, οι επιχειρήσεις οι οποίες αναζητούν υψηλότερες απαιτήσεις θα πρέπει να προσανατολιστούν σε κάποιο άλλο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων όπως το πρότυπο ISO 22000 ή άλλα αντίστοιχα πρότυπα που είναι πιστοποιήσιμα.

Η συμμόρφωση βάση του Codex Alimentarius εμφανίζει το πλεονέκτημα  λόγω του μικρότερου αριθμού απαιτήσεων που πρέπει να ικανοποιούνται, συγκριτικά με τα άλλα πρότυπα (πχ ISO 22000), ενώ παράλληλα ικανοποιείται η απαίτηση της νομοθεσίας.

 

Σε ποιους απευθύνεται;

Η συμμόρφωση με το Codex Alimentarius αφορά όλα τα είδη επιχειρήσεων του κλάδου των τροφίμων, από τους παραγωγούς των τροφίμων έως τους διανομείς και τους εμπόρους. Επίσης, απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται έμμεσα στην αλυσίδα παραγωγής τροφίμων όπως είναι οι παραγωγοί ζωοτροφών, πρόσθετων και συστατικών.

Σε τι ωφελεί μια επιχείρηση;

Η μελέτη HACCP είναι υποχρεωτική για όλες τις εταιρείες που εμπλέκονται στην τροφική αλυσίδα βάση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 852/2004 που ισχύει και στην Ελλάδα.

Οι απαιτήσεις του Codex Alimentarius και τα αποτελέσματα από την εφαρμογή μίας σωστής μελέτης HACCP δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις:

 • Να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων,
 • Να σχεδιάσουν, να εγκαταστήσουν, να λειτουργήσουν, να συντηρήσουν και να βελτιώνουν ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων που έχει ως στόχο την παραγωγή ασφαλών τροφίμων για τον καταναλωτή,
 • Να συμμορφώνονται με τις συμφωνημένες απαιτήσεις του πελάτη,
 • Να διασφαλίσουν τη συμμόρφωσή τους με διεθνείς πρακτικές και τεχνογνωσία για την επίτευξη το βέλτιστου δυνατού επιπέδου ασφάλειας των τροφίμων.
 • Να αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους σε άλλες επιχειρήσεις ή οργανισμούς,
 • Να αυξάνουν το πελατολόγιο μέσω της προσφοράς ασφαλών προϊόντων και την επιβεβαίωση από ανεξάρτητο φορέα για την τήρηση των απαιτήσεων ασφάλειας τροφίμων.

Βεβαίωση Συμμόρφωσης CODEX ALIMENTARIUS (HACCP)

 

 • Τι είναι;

Βεβαίωση ότι μία εταιρεία ή ένας οργανισμός συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Codex Alimentarius καθώς επίσης διαθέτει και εφαρμόζει μελέτη HACCP.

 • Πως βεβαιώνεται η συμμόρφωση σε μια επιχείρηση;

Αμέσως μετά την υλοποίηση και εφαρμογή των απαιτήσεων HACCP, πραγματοποιείται επιθεώρηση από Φορέα Πιστοποίησης. Μετά την επιτυχή επιθεώρηση εκδίδεται Βεβαίωση Συμμόρφωσης για την εταιρεία.

 • Πόσο καιρό ισχύει;

Η Βεβαίωση ισχύει για 3 χρόνια μετά την πρώτη έκδοση. Κάθε χρόνο και για τα επόμενα δύο χρόνια πραγματοποιείται ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης  από το Φορέα Πιστοποίησης για την διατήρηση ισχύς της βεβαίωσης. Μετά το πέρας της τριετίας γίνεται επιθεώρηση ανανέωσης και επανεκδίδεται η Βεβαίωση (εφόσον ικανοποιούνται οι σχετικές απαιτήσεις) με ισχύ για τα επόμενα τρία χρόνια, ακολουθώντας τις παραπάνω διαδικασίες περιοδικών επιθεωρήσεων επιτήρησης. Σημειώνεται ότι το πλήθος και η περιοδικότητα των επιθεωρήσεων εξαρτάται από το μέγεθος, το αντικείμενο, την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων και τις διαφορετικές εγκαταστάσεις μιας επιχείρησης

Ποιος ο ρόλος της εταιρείας μας;

Η εταιρεία μας, έχοντας μακρόχρονη εμπειρία στα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων και τη συμβουλευτική των επιχειρήσεων, παρέχει στην επιχείρηση την απαραίτητη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη ενός συστήματος βασισμένο στις απαιτήσεις του CODEX ALIMENTARIUS. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τις εξής ενέργειες:

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες ως προς τις υλικοτεχνικές υποδομές σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των διεθνών κανόνων ασφαλείας των τροφίμων
 • Μελέτη του σημερινού τρόπου εργασίας και πρακτικών διαχείρισης τροφίμων
 • Ανάλυση αναγκών της επιχείρησης
 • Καθορισμός μεθόδων και κριτηρίων ελέγχου των διεργασιών
 • Συγγραφή εγχειριδίου ασφάλειας τροφίμων και απαραίτητων εγγράφων
 • Υλοποίηση μελέτης HACCP και αντίστοιχων αρχείων
 • Επίβλεψη εφαρμογής των απαιτήσεων της μελέτης HACCP και του CODEX ALIMENTARIUS
 • Εκπαίδευση προσωπικού
 • Επίβλεψη τήρησης σχετικών αρχείων και αποδείξεων.
 • Παρουσία κατά την διενέργεια της επιθεώρησης
 • Υποστήριξη μετά την επιθεώρηση κατά την εφαρμογή του συστήματος

Τι είναι το ISO 14001;

Διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος.

Στόχος της εφαρμογής του προτύπου είναι η εξοικονόμηση φυσικών πόρων και η αποτελεσματική διαχείριση αποβλήτων, καλύπτοντας παράλληλα τις νομοθετικές απαιτήσεις που απορρέουν από την έγκριση περιβαλλοντικών όρων που ισχύουν για κάθε επιχείρηση ξεχωριστά.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το ISO 14001 είναι ένα γενικό πρότυπο το μπορεί να προσαρμοστεί στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης ή οργανισμού και να εφαρμοστεί, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης και τον κλάδο δραστηριοποίησης. Το σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί τόσο από μεταποιητικές επιχειρήσεις όσο και από εταιρείες παροχής υπηρεσιών όλων των επιχειρηματικών κλάδων.

Πιστοποίηση ISO 14001

 

 • Τι είναι;

Πιστοποίηση ότι το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζει μία εταιρεία η ένας οργανισμός συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001.

 • Πως πιστοποιείται μια επιχείρηση;

Αμέσως μετά την εγκατάσταση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, πραγματοποιείται επιθεώρηση πιστοποίησης από ανεξάρτητο κοινοποιημένο Φορέα Πιστοποίησης. Μετά την επιτυχή επιθεώρηση εκδίδεται το πιστοποιητικό ISO 14001 για την εταιρεία.

 • Πόσο καιρό ισχύει;

Το πιστοποιητικό ισχύει για 3 χρόνια μετά την πρώτη του έκδοση. Κάθε χρόνο και για τα επόμενα δύο χρόνια πραγματοποιείται ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης  από το Φορέα Πιστοποίησης. Μετά το πέρας της τριετίας γίνεται επιθεώρηση ανανέωσης και επανεκδίδεται το πιστοποιητικό (εφόσον ικανοποιούνται οι σχετικές απαιτήσεις) με ισχύ για τα επόμενα τρία χρόνια, ακολουθώντας τις παραπάνω διαδικασίες περιοδικών επιθεωρήσεων επιτήρησης. Σημειώνεται ότι το πλήθος και η περιοδικότητα των επιθεωρήσεων εξαρτάται από το μέγεθος, το αντικείμενο, την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων και τις διαφορετικές εγκαταστάσεις μιας επιχείρησης.

Σε τι ωφελεί μια επιχείρηση;

Τα οφέλη από την εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι:

 • η δυνατότητα βελτίωσης και αποδοτικότερης χρήσης των φυσικών πόρων, η οποία οδηγεί στη μείωση του κόστους λειτουργίας της εταιρίας.
 • η σταδιακή ύπαρξη περιβαλλοντικής συνείδησης σε όλο το προσωπικό και την διοίκηση
 • η βελτίωση των οργανωτικών δομών της εταιρίας.
 • ο εντοπισμός αδύναμων σημείων και η εφαρμογή μεθόδων για συνεχή βελτίωση
 • ο εντοπισμός λειτουργικών κινδύνων και η εξάλειψη τους
 • η εξασφάλιση της τήρησης των νόμων με δυνατότητα τεκμηρίωσης της συμμόρφωσης προς τις αρμόδιες αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη
 • η βελτίωση της δημόσιας εικόνας της εταιρίας.
 • Ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το Marketing της επιχείρησης

Ποιος ο ρόλος της εταιρείας μας;

Εχοντας μακρόχρονη εμπειρία στα συστήματα διαχείρισης και τη συμβουλευτική των επιχειρήσεων, παρέχει στην επιχείρηση την απαραίτητη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης βασισμένο στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001. Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας περιλαμβάνουν τις εξής ενέργειες:

 • Διαγνωστική μελέτη όπου εντοπίζονται οι ελλείψεις της επιχείρησης με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου.
 • Καθορισμός πλάνου ενεργειών.
 • Καταγραφή και επιβεβαίωση των γραπτών διαδικασιών του συστήματος.
 • Ανάπτυξη όλων των απαιτούμενων εντύπων και αρχείων
 • Εκπαίδευση του προσωπικού
 • Διενέργεια επιθεωρήσεων για τη σωστή τήρηση του συστήματος.
 • Υποστήριξη κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης από τον Φορέα Πιστοποίησης
 • Ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων (μη συμμορφώσεων)  που μπορεί να προκύψουν.
 • Υποστήριξη της επιχείρησης μετά την πιστοποίησή της διενεργώντας εσωτερικές επιθεωρήσεις και παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Τι είναι το OHSAS 18001;

Το ακρωνύμιο OHSAS προκύπτει από τις λέξεις:

Occupational

Health and

Safety

Assessment

Series

δηλαδή προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.

Είναι ένα διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις ώστε το σύστημα διαχείρισης να διασφαλίζει την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το ISO 18001 είναι ένα γενικό πρότυπο το μπορεί να προσαρμοστεί στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης και να εφαρμοστεί, ανεξάρτητα από το μέγεθός της επιχείρησης και τον κλάδο δραστηριοποίησης.

Σε τι ωφελεί μια επιχείρηση;

Τα οφέλη από την εφαρμογή ενός συστήματος υγιεινής και ασφάλειας είναι πολλαπλά:

 • Ηθικά: οι συνθήκες εργασίας δεν πρέπει να είναι επικίνδυνες για τον εργαζόμενο. Ο εργαζόμενος πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στα συστήματα ασφαλείας της επιχείρησης, ώστε να μπορεί να εργάζεται χωρίς άγχος.
 • Οικονομικά: τα εργατικά ατυχήματα έχουν μεγάλο άμεσο και έμμεσο οικονομικό κόστος για την επιχείρηση, όπως χαμένες ώρες εργασίας, χρόνος ανάρρωσης, αποζημιώσεις, νομικές ρήτρες, κακές εντυπώσεις στους εργαζόμενους, στους πελάτες και στην κοινωνία γενικότερα
 • Νομικά: Τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία έχουν θεσμοθετηθεί με εθνική αλλά και κοινοτική νομοθεσία. Η πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS αποδεικνύει ότι η εταιρεία λαμβάνει όλα τα προληπτικά μέτρα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων της, υπερβαίνοντας τις ελάχιστες απαιτήσεις της νομοθεσίας. Απαλείφει ή περιορίζει την αστική και ποινική ευθύνη της εταιρείας σε περίπτωση ατυχήματος, αφού αποδεικνύεται η εφαρμογή των προληπτικών μέτρων.

Ποιος ο ρόλος της εταιρείας μας;

Εχοντας μακρόχρονη εμπειρία στα συστήματα διαχείρισης και τη συμβουλευτική των επιχειρήσεων, διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη ενός συστήματος βασισμένο στις απαιτήσεις του προτύπου. Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας περιλαμβάνουν τις εξής ενέργειες:

 • Υλοποίηση διαγνωστικής μελέτης όπου εντοπίζονται οι ελλείψεις της επιχείρησης με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου.
 • Καθορισμό πλάνου ενεργειών. Καταγραφή και επιβεβαίωση των διαδικασιών του συστήματος.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού
 • Διενέργεια επιθεωρήσεων για την επιβεβαίωση της σωστής τήρησης του συστήματος.
 • Παρουσία και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης από τον Φορέα Πιστοποίησης
 • Ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων (μη συμμορφώσεων)  που μπορεί να προκύψουν.
 • Υποστήριξη της επιχείρησης μετά την πιστοποίησή της διενεργώντας εσωτερικές επιθεωρήσεις και παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Τι είναι το Q LABEL;

Εξειδικευμένο σήμα ποιότητας για τον τουριστικό κλάδο. Περιλαμβάνει απαιτήσεις ολοκληρωμένης οργάνωσης και ελέγχου της λειτουργίας μία επιχείρησης του κλάδου.

Οι δώδεκα σημαντικότεροι ελβετικοί τουριστικοί φορείς, με συντονιστή την Ελβετική Ομοσπονδία Τουρισμού, οργάνωσαν την «Πιστοποίηση της Ποιότητας για τον Τουρισμό» με απονομή του Σήματος Ποιότητας Q.

Το Ελβετικό σήμα ποιότητας εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη σε μεγάλες και μικρότερες επιχειρήσεις που επιθυμούν να βελτιώσουν την ποιότητά τους ή απλά θέλουν να επιβεβαιώσουν την ήδη υψηλή ποιότητα που προσφέρουν.

Υπάρχουν τρία επίπεδα πιστοποίησης με βάση το Q Label. Το Σήμα ποιότητας Q Label (Επίπεδο III), θέτει τις βάσεις του σε υφιστάμενα διεθνή πρότυπα διαχείρισης και ποιότητας, από τα οποία υιοθετεί τη βασική δομή αλλά και φιλοσοφία. Το σύνολο των απαιτήσεων ακολουθεί την δομή του προτύπου ISO 9001:2008. Οι απαιτήσεις αυτές σχετίζονται:

 • Με τη οργανωτική δομή και τεκμηρίωση που πρέπει να έχει το σύστημα διαχείρισης.
 • Με τη εμπλοκή της διοίκησης και την οργάνωση του προσωπικού.
 • Με τον έλεγχο της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και των υποδομών.
 • Με την ανάπτυξη μεθόδων συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού και των υπευθύνων
 • Με την εφαρμογή αποδοτικών πρακτικών ελέγχου υλοποίησης κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας
 • Με την αποτελεσματική διαχείριση των απαιτήσεων των πελατών και την αξιολόγηση των συνεργασιών με τους προμηθευτές
 • Με την διαχείριση και αξιολόγηση των παραπόνων πελατών καθώς και των εσωτερικών προβλημάτων λειτουργίας
 • Με την μέτρηση, με αντικειμενικά κριτήρια, κάθε ξεχωριστής λειτουργίας προκειμένου να ελέγχεται η αποτελεσματικότητά της, με σκοπό την λήψη αποφάσεων βελτίωσης

Όλες οι απαιτήσεις οργάνωσης έχουν ως κεντρικό άξονα τη σταδιακή αύξηση ή διατήρηση της ικανοποίησης των πελατών στο επιθυμητό επίπεδο, μέσα από μια ομαλή λειτουργία της επιχείρησης.

Σε ποιους απευθύνεται;

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση απευθύνεται στο σύνολο του τουριστικού κλάδου. Σήμα ποιότητας Q Label μπορεί να απονεμηθεί σε καταλύματα, σε ξενοδοχειακές μονάδες, σε τουριστικά πρακτορεία, σε εστιατόρια, σε επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων ή άλλου εξοπλισμού, σε επιχειρήσεις αθλητικών δραστηριοτήτων και σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση που σχετίζεται με τον τουρισμό.

Σε τι ωφελεί μια επιχείρηση

Η ποιότητα σε μια τουριστική επιχείρηση συνεπάγεται τη βέλτιστη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μέσα σε καθορισμένα οικονομικά πλαίσια. Η πιστοποίηση με το σήμα ποιότητας Q Label (Επίπεδο III) παρέχει:

 • Επίτευξη καλύτερης οργάνωσης και διοίκησης ενός οργανισμού ή επιχείρησης του τουριστικού κλάδου.
 • Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών για την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών.
 • Εισαγωγή του προσωπικού σε οργανωμένο περιβάλλον εργασίας. Ευκολότερη προσαρμογή στις διαδικασίες της εταιρείας του νέου εποχιακού προσωπικού.
 • Βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και πελατών
 • Θέσπιση κανόνων λειτουργίας και εργασίας κοινών για όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό με τρόπο σαφή και τεκμηριωμένο.
 • Ανάπτυξη και δέσμευση του προσωπικού μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης και της εγκατάλειψης πιθανών εσφαλμένων πρακτικών.
 • Ανάπτυξη συστηματικού ελέγχου λειτουργιών τουριστικής επιχείρησης.
 • Αντιμετώπιση και επίλυση χρόνιων ή παροδικών προβλημάτων.
 • Πρόληψη και αποφυγή ατυχημάτων και καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης.
 • Εντοπισμός αδυναμιών και επιζήμιων υφισταμένων πρακτικών.
 • Υιοθέτηση κριτηρίων αξιολόγησης για τους προμηθευτές και προστασία της επιχείρησης από ανεύθυνους συνεργάτες.
 • Έγκαιρη αναγνώριση και επίλυση των προβλημάτων και παραπόνων πελατών.
 • Έμφαση στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών με αποτέλεσμα την τελική ύπαρξη λιγότερων προβλημάτων προς διαχείριση.
 • Αποφυγή αστοχιών (πχ ατυχήματα, λάθη) που προκαλούν σημαντική βλάβη στη θέση της επιχείρησης.
 • Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης.
 • Κατοχύρωση της υφιστάμενης θέσης στην αγορά και για το μέλλον.
 • Ανάπτυξη και αύξηση κύκλου εργασιών με προσέλκυση νέων πελατών.
 • Μείωση του τελικού κόστους λειτουργίας (παρά το κόστος υιοθέτησης και συντήρησης του συστήματος) σαν αποτέλεσμα της ορθότερης οργάνωσης και ορθολογικότερης διαχείρισης των σχετικών πόρων.
 • Ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το Marketing της επιχείρησης.

Ποιος ο ρόλος της εταιρείας μας;

Η εταιρεία μας, έχοντας μακρόχρονη εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας στον τουριστικό κλάδο, παρέχει στην επιχείρηση την απαραίτητη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη ενός συστήματος ποιότητας βασισμένο στις απαιτήσεις του σήματος Q Label (Επίπεδο III). Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τις εξής ενέργειες:

 • Διαγνωστική μελέτη όπου εντοπίζονται οι ελλείψεις της επιχείρησης με βάση τις απαιτήσεις του σήματος ποιότητας.
 • Καθορισμός πλάνου ενεργειών. Καταγραφή και επιβεβαίωση των γραπτών διαδικασιών του συστήματος.
 • Ανάπτυξη όλων των απαιτούμενων εγγράφων και αρχείων
 • Εκπαίδευση του προσωπικού
 • Διενέργεια επιθεωρήσεων για τη σωστή τήρηση του συστήματος.
 • Υποστηρικτικό έργο κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης από τον Φορέα Πιστοποίησης
 • Διαχείριση των εκκρεμοτήτων (μη συμμορφώσεων)  που μπορεί να προκύψουν κατά την επιθεώρηση
 • Υποστήριξη της επιχείρησης μετά την πιστοποίησή της διενεργώντας εσωτερικές επιθεωρήσεις και παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Τι είναι το SOLAR KEYMARK;

Είναι αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό σήμα ποιότητας για τα θερμικά ηλιακά συστήματα. Πρόκειται για ένα εθελοντικό σχήμα πιστοποίησης το οποίο έχει θεμελιωθεί και υποστηρίζεται από τον Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία της Βιομηχανίας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ESTIF).

Η πιστοποίηση γίνεται από ανεξάρτητο φορέα και δηλώνει την συμμόρφωση του προϊόντος με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα:

 • ΕΝ12975 (για τους ηλιακούς συλλέκτες)
 • ΕΝ12976 (factory made systems)

Σε ποιους απευθύνεται;

Το σήμα SOLAR KEYMARK απευθύνεται στους κατασκευαστές Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων ή μόνο Συλλεκτών.

Σε τι ωφελεί μια επιχείρηση;

 • Εγγύηση παραγωγικής διαδικασίας.
 • Άριστη ποιότητα παραγωγής βάσει των πλέον σύγχρονων ευρωπαϊκών standards.
 • Έλεγχος ενεργειακής απόδοσης προϊόντος με εργαστηριακές δοκιμές.
 • Αυστηρές προδιαγραφές ασφάλειας προϊόντος.

Σχετικά πρότυπα

Μία εταιρεία που παράγει θερμικά ηλιακά συστήματα, εφόσον είναι ήδη πιστοποιημένη για το σχεδιασμό και παραγωγή των προϊόντων της κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001, διαθέτει ήδη μία σημαντική υποδομή ώστε να μπορέσει να πιστοποιήσει τα προϊόντα της και με SOLAR KEYMARK, αφού πολλές από τις απαιτήσεις σε επίπεδο συστήματος διαχείρισης είναι κοινές.

 

Ποιος ο ρόλος της εταιρείας μας;

Εχοντας μακρόχρονη εμπειρία στα συστήματα διαχείρισης και τη συμβουλευτική των επιχειρήσεων, διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη ενός συστήματος βασισμένο στις απαιτήσεις του προτύπου. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τις εξής ενέργειες:

 • Υλοποίηση διαγνωστικής μελέτης όπου εντοπίζονται οι ελλείψεις της επιχείρησης με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου.
 • Καθορισμό πλάνου ενεργειών. Καταγραφή και επιβεβαίωση των διαδικασιών του συστήματος.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού
 • Διενέργεια επιθεωρήσεων για την επιβεβαίωση της σωστής τήρησης του συστήματος.
 • Παρουσία και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης από τον Φορέα Πιστοποίησης
 • Ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων (μη συμμορφώσεων)  που μπορεί να προκύψουν.
 • Υποστήριξη της επιχείρησης μετά την πιστοποίησή της διενεργώντας εσωτερικές επιθεωρήσεις και παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Τι είναι το CE;

Το ακρωνύμιο «CE» είναι συντομογραφία της γαλλικής φράσης «Conformite Europeene» που σημαίνει Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση.

Η σήμανση «CE» σε ένα προϊόν δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και μπορεί να διακινηθεί και διατεθεί ελεύθερα μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πιστοποιητικό ή η δήλωση συμμόρφωσης «CE» εκδίδεται για συγκεκριμένο προϊόν ή σειρά προϊόντων.

Με την τοποθέτηση της σήμανσης CE σε ένα προϊόν, ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος διακίνησης  δηλώνει, με αποκλειστικά δική του ευθύνη, τη συμμόρφωσή του με όλες τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις εξασφαλίζοντας έτσι την εγκυρότητα του συγκεκριμένου προϊόντος, προκειμένου να διατεθεί προς πώληση στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (EOX, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και τα κράτη της ΕΖΕΣ Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν), καθώς και στην Τουρκία. Η υποχρέωση για σήμανση με CE (στα προϊόντα που απαιτείται) ισχύει επίσης και για προϊόντα που κατασκευάζονται σε τρίτες χώρες και πωλούνται στον ΕΟΧ και στην Τουρκία.

Η σήμανση CE δεν υποδηλώνει ότι το προϊόν κατασκευάστηκε στον ΕΟΧ, αλλά απλώς βεβαιώνει πως αυτό το προϊόν αξιολογήθηκε πριν διατεθεί προς πώληση στην αγορά και επομένως ικανοποιεί τις σχετικές απαιτήσεις των νομοθετικών διατάξεων (π.χ. εναρμονισμένο επίπεδο ασφάλειας). Αυτό σημαίνει πως ο κατασκευαστής έχει εξασφαλίσει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές βασικές απαιτήσεις (π.χ. υγείας και ασφάλειας) της προβλεπόμενης οδηγίας– ή, εφόσον προβλέπεται από την οδηγία, ότι το προϊόν έχει ελεγχθεί/επιθεωρηθεί από κοινοποιημένο οργανισμό αξιολόγησης συμμόρφωσης. Ο κατασκευαστής φέρει την ευθύνη για την διεκπεραίωση της διαδικασίας αξιολόγησης συμμόρφωσης, την κατάρτιση τεχνικού φακέλου, την υποβολή της δήλωσης συμμόρφωσης EK καθώς και την τοποθέτηση της σήμανσης CE επάνω στο προϊόν. Οι διανομείς οφείλουν να ελέγχουν την ύπαρξη τόσο της σήμανσης CE όσο και των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων. Εφόσον το προϊόν εισάγεται από τρίτη χώρα, ο εισαγωγέας υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι ο κατασκευαστής με έδρα εκτός της ΕΕ έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και πως τα συνοδευτικά έγγραφα είναι διαθέσιμα σε περίπτωση που του ζητηθούν.

Σε ποιους απευθύνεται;

Η διαδικασία σήμανσης CE απευθύνεται σε όλους του κατασκευαστές προϊόντων που περιλαμβάνονται στις Οδηγίες Νέας Προσέγγισης και επιδιώκουν να διακινήσουν τα προϊόντα τους στην κοινοτική αγορά. Επίσης οι συγκεκριμένες διαδικασίες αφορούν όλους τους εισαγωγείς προϊόντων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής κοινότητας.

Ενδεικτικά οι κατηγορίες προϊόντων που περιλαμβάνονται στις Οδηγίες Νέας Προσέγγισης και απαιτούν υποχρεωτικά την σήμανση με CE είναι:

Όλα σχεδόν τα δομικά υλικά που τοποθετούνται σε κάθε τύπου δομική κατασκευή (πχ αδρανή, κουφώματα, ξύλα, τούβλα, ασβέστης, τσιμέντα, πλάκες πεζοδρομίου, σκαλωσιές κ.α.), μηχανές, παιχνίδια, μέσα ατομικής προστασίας, εκρηκτικά για αστική χρήση, εξοπλισμός και συστήματα προστασίας για χρήση σε εν δυνάμει εκρήξιμες συνθήκες, ιατρικά μηχανήματα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός διάγνωσης in vitro, ανελκυστήρες και ανυψωτικά μηχανήματα, τερματικός εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών, μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση, συσκευές καύσης αερίων καυσίμων, ηλεκτρικός εξοπλισμός, απλά δοχεία πίεσης, όργανα μέτρησης, λέβητες ζεστού νερού, σκάφη αναψυχής, ναυτικός εξοπλισμός, μη αυτόματοι ζυγοί, ιστοί φωτισμού, όργανα παιδικών χαρών και άλλα.

Σε τι ωφελεί μια επιχείρηση;

Η σήμανση CE σε όσα προϊόντα είναι υποχρεωτική, αποδεικνύει τη συμμόρφωση του κατασκευαστή με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη διακίνηση του προϊόντος στην κοινοτική αγορά.

Η εφαρμογή των απαιτήσεων και η απόκτηση σήμανσης CE ωφελεί την επιχείρηση με τους ακόλουθους τρόπους:

 • την αύξηση της αξιοπιστίας των προϊόντων
 • την παροχή ασφαλών προϊόντων στους καταναλωτές
 • την μείωση αστοχιών κατά την παραγωγή, μέσω της εφαρμογής διαδικασιών ποιοτικών ελέγχων
 • την αύξηση των πωλήσεων μέσω προέλκυσης νέων πελατών και είσοδο σε νέες αγορές

Ποιος ο ρόλος της εταιρείας μας;

Εχοντας μακρόχρονη εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικασιών και υποστήριξη πιστοποιήσεων βάση προτύπων, παρέχει στην επιχείρηση την απαραίτητη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη του απαιτούμενου τεχνικού φακέλου και συστήματος παραγωγής & ελέγχου, βασισμένο στις απαιτήσεις των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων για την σήμανση με CE . Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τις εξής ενέργειες:

 • Προσδιορισμός των οδηγιών και εναρμονισμένων προτύπων που ισχύουν για το κάθε προϊόν
 • Προσδιορισμός όλων των απαιτήσεων που οφείλει να πληροί το κάθε προϊόν
 • Έλεγχος αναγκαιότητας εμπλοκής ανεξάρτητου κοινοποιημένου οργανισμού για την αξιολόγηση και έκδοση πιστοποιητικού CE. Διαχείριση διαδικασιών και επικοινωνία με τους φορείς πιστοποίησης.
 • Υποστήριξη για την υλοποίηση των απαιτούμενων αρχικών δοκιμαστικών ελέγχων (ΙΤΤ – Initial Type Tests), για τον έλεγχο της συμμόρφωσης βάση της νομοθεσίας και των αντίστοιχων προτύπων
 • Σύνταξη του απαιτούμενου Τεχνικού Φακέλου και όλων των υποστηρικτικών τεχνικών εγγράφων
 • Ανάπτυξη Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής
 • Εκπαίδευση του προσωπικού
 • Διενέργεια επιθεωρήσεων για τη σωστή τήρηση του συστήματος.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη για την έκδοση Δήλωσης Συμμόρφωσης CE και σήμανση του προϊόντος
 • Στην περίπτωση που απαιτείται έλεγχος από κοινοποιημένο οργανισμό για την έκδοση πιστοποιητικού CE, εκτώς των ανωτέρω αναλαμβάνονται και οι ακόλουθες ενέργειες:

– Υλοποίηση όλων των απαραίτητων συνεννοήσεων με τον φορέα πιστοποίησης

– Υποστήριξη κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης από τον Φορέα Πιστοποίησης

– Ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων (μη συμμορφώσεων)  που μπορεί να προκύψουν.

– Υποστήριξη της επιχείρησης μετά την πιστοποίησή της διενεργώντας εσωτερικές επιθεωρήσεις και παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Τι είναι το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429;

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 είναι το εθνικό πρότυπο που περιγράφει τις απαιτήσεις για τη διαχειριστική επάρκεια φορέων για την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το πρότυπο Διαχειριστικής Επάρκειας απευθύνεται κυρίως σε δημόσιους (Δήμους, Περιφέρειες, ΔΕΚΟ, ΝΠΔΔ κλπ) αλλά και σε ιδιωτικούς (ΜΚΟ, Πολιτιστικούς Φορείς, Σωματεία, Ενώσεις κλπ) φορείς. Η απαίτηση για την επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας των οργανισμών που θα λάβουν δημόσια επιχορήγηση για την υλοποίησης έργα του ΕΣΠΑ, προβλέφθηκε στο Ν. 3614/2007.

Υπάρχουν τρεις οδηγοί εφαρμογής ανάλογα με το είδος των έργων που θα υλοποιήσει ο κάθε φορέας:

 • ΕΛΟΤ 1431-1 για φορείς υλοποίησης δημόσιων τεχνικών έργων υποδομής
 • ΕΛΟΤ 1431-2 για φορείς υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών
 • ΕΛΟΤ 1431-3 για φορείς υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων με ίδια μέσα.

Σε τι ωφελεί μια επιχείρηση;

 • Βέλτιστη αξιοποίηση πόρων
 • Εκτέλεση έργων εντός προϋπολογισμού & χρονοδιαγράμματος
 • Αποτελεσματική συνεργασία και επικοινωνία εντός της επιχείρησης και με τις δημόσιες αρχές
 • Ορθολογική διαχείριση των Κοινοτικών & Εθνικών κονδυλίων
 • Διαρκής βελτίωση

Ποιος ο ρόλος της εταιρείας μας;

Εχοντας μακρόχρονη εμπειρία στα συστήματα διαχείρισης και τη συμβουλευτική των επιχειρήσεων, διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη ενός συστήματος βασισμένο στις απαιτήσεις του προτύπου. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τις εξής ενέργειες:

 • Υλοποίηση διαγνωστικής μελέτης όπου εντοπίζονται οι ελλείψεις της επιχείρησης με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου.
 • Καθορισμό πλάνου ενεργειών. Καταγραφή και επιβεβαίωση των διαδικασιών του συστήματος.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού
 • Διενέργεια επιθεωρήσεων για την επιβεβαίωση της σωστής τήρησης του συστήματος.
 • Παρουσία και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης από τον Φορέα Πιστοποίησης
 • Ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων (μη συμμορφώσεων)  που μπορεί να προκύψουν.
 • Υποστήριξη της επιχείρησης μετά την πιστοποίησή της διενεργώντας εσωτερικές επιθεωρήσεις και παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Τι είναι το ΕΛΟΤ 1435;

Αντικείμενο αυτού του προτύπου είναι να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι απαιτήσεις για παρόχους υπηρεσιών επικοινωνίας, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται με αποτελεσματικότητα αλλά και διαφάνεια έργα παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας προς αναθέτουσες αρχές, όπως αυτές ορίζονται από τη νομοθεσία.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009 αφορά εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και όχι μόνο στις διαφημιστικές εταιρείες, όπως έχει επικρατήσει να αναφέρεται. Συγκεκριμένα, κατατάσσει τις υπηρεσίες επικοινωνίας στις εξής βασικές κατηγορίες:

 • Διαφημιστικές εταιρείες
 • Media Specialists
 • Εταιρείες δημοσίων σχέσεων
 • Εταιρείες προώθησης πωλήσεων και άμεσου marketing
 • Εταιρείες δημιουργίας διακριτού σήματος

Η νομική απαίτηση για την εφαρμογή και πιστοποίηση ενός συστήματος διαχειριστικής επάρκειας από εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες επικοινωνίας θεμελιώθηκε με το Νόμο 3688/2008, υπό τον φαινομενικά ασύνδετο τίτλο «Πολιτιστικό κέντρο της αστυνομίας και άλλες διατάξεις».

Ποιος ο ρόλος της εταιρείας μας;

Εχοντας μακρόχρονη εμπειρία στα συστήματα διαχείρισης και τη συμβουλευτική των επιχειρήσεων, διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη ενός συστήματος βασισμένο στις απαιτήσεις του προτύπου. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τις εξής ενέργειες:

 • Υλοποίηση διαγνωστικής μελέτης όπου εντοπίζονται οι ελλείψεις της επιχείρησης με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου.
 • Καθορισμό πλάνου ενεργειών. Καταγραφή και επιβεβαίωση των διαδικασιών του συστήματος.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού
 • Διενέργεια επιθεωρήσεων για την επιβεβαίωση της σωστής τήρησης του συστήματος.
 • Παρουσία και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης από τον Φορέα Πιστοποίησης
 • Ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων (μη συμμορφώσεων)  που μπορεί να προκύψουν.
 • Υποστήριξη της επιχείρησης μετά την πιστοποίησή της διενεργώντας εσωτερικές επιθεωρήσεις και παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Τι είναι η Υ.Α. 1348/2004 και σε ποιους απευθύνεται;

Η Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) 1348/2004 αφορά τις εταιρείες που εμπορεύονται και διακινούν ιατροτεχνολογικά προϊόντα και περιγράφει τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής των εν λόγω προϊόντων.

Από τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης εξαιρούνται όσοι εμπορεύονται προϊόντα δικής τους παραγωγής.

Επομένως, η Υ.Α. απευθύνεται σε εμπόρους λιανικής πώλησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων οι οποίοι διακινούν ή αποθηκεύουν τέτοια προϊόντα, καθώς και σε παραγωγικές εταιρείες που εμπορεύονται και πουλούν ιατρικά προϊόντα άλλων κατασκευαστών.

Σχετικά πρότυπα

Η ανάπτυξη των απαιτήσεων της Υ.Α. 1348 βασίζεται κυρίως στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/42/EΟΚ και στα διεθνή πρότυπα ISO 9001 και ISO 13485, απομονώνοντας τις απαιτήσεις για χειρισμό, αποθήκευση και διανομή των προϊόντων.

Ποιος ο ρόλος της εταιρείας μας;

Εχοντας μακρόχρονη εμπειρία στα συστήματα διαχείρισης και τη συμβουλευτική των επιχειρήσεων, διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη ενός συστήματος βασισμένο στις απαιτήσεις του προτύπου. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τις εξής ενέργειες:

 • Υλοποίηση διαγνωστικής μελέτης όπου εντοπίζονται οι ελλείψεις της επιχείρησης με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου.
 • Καθορισμό πλάνου ενεργειών. Καταγραφή και επιβεβαίωση των διαδικασιών του συστήματος.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού
 • Διενέργεια επιθεωρήσεων για την επιβεβαίωση της σωστής τήρησης του συστήματος.
 • Παρουσία και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης από τον Φορέα Πιστοποίησης
 • Ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων (μη συμμορφώσεων)  που μπορεί να προκύψουν.
 • Υποστήριξη της επιχείρησης μετά την πιστοποίησή της διενεργώντας εσωτερικές επιθεωρήσεις και παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Τι είναι το Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ);

Η έννοια του καθεστώτος του ΑΕΟ εισήχθη, από την ΕΕ το 2008, με σκοπό την απλούστευση των διαδικασιών που προβλέπονται από τους τελωνειακούς κανόνες, καθώς και τη διευκόλυνση των τελωνειακών ελέγχων. Οι Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς (επιχειρήσεις) είναι ειδικά πιστοποιημένοι από τις τελωνειακές αρχές αξιόπιστοι φορείς, στους οποίους παρέχονται ορισμένες διευκολύνσεις και απλοποιήσεις στις διαδικασίες, τόσο κατά την εισαγωγή όσο και κατά την εξαγωγή εμπορευμάτων.

Η πιστοποίηση πραγματοποιείται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή. Το πιστοποιητικό ΑΕΟ αναγνωρίζεται σε όλα τα Κράτη Μέλη ενώ η διάρκεια ισχύος του είναι απεριόριστη.

Ποιες κατηγορίες πιστοποιητικών υπάρχουν;

 1. Πιστοποιητικό AEO – Τελωνειακές Απλουστεύσεις: απευθύνεται στους οικονομικούς φορείς που ζητούν να επωφελούνται από τις απλουστεύσεις που προβλέπονται στην τελωνειακή νομοθεσία. Για τη χορήγηση του εν λόγω πιστοποιητικού, ο οικονομικός φορέας αξιολογείται στα εξής κριτήρια: α) ιστορικό συμμόρφωσης προς τις τελωνειακές απαιτήσεις, β) ικανοποιητικό σύστημα εμπορικών, και κατά περίπτωση, μεταφορικών, καταχωρήσεων το οποίο επιτρέπει τους κατάλληλους τελωνειακούς ελέγχους και γ) χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα.
 2. Πιστοποιητικό ΑΕΟ – Ασφάλεια και Προστασία: απευθύνεται στους οικονομικούς φορείς/επιχειρήσεις που ζητούν να επωφελούνται από διευκολύνσεις κατά τους τελωνειακούς ελέγχους σχετικά με την προστασία και την ασφάλεια, τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδο των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Για τη χορήγηση του εν λόγω πιστοποιητικού ο οικονομικός φορέας αξιολογείται επιπρόσθετα στο κριτήριο της ασφάλειας και προστασίας, τόσο ως προς την ασφάλεια του συστήματος όσο και ως προς τις προσβάσεις των εγκαταστάσεών του.
 3. Πιστοποιητικό ΑΕΟ – Τελωνειακές Απλουστεύσεις/Ασφάλεια και Προστασία: απευθύνεται στους οικονομικούς φορείς/επιχειρήσεις που ζητούν να επωφελούνται και από τις τελωνειακές απλουστεύσεις και από διευκολύνσεις σε τελωνειακούς ελέγχους σχετικούς με την προστασία και την ασφάλεια. Για τη χορήγηση του εν λόγω πιστοποιητικού ο οικονομικός φορέας αξιολογείται σε όλα τα παραπάνω κριτήρια.

Σε ποιους απευθύνεται;

Αίτηση για την χορήγηση του πιστοποιητικού εγκεκριμένου οικονομικού φορέα μπορούν να υποβάλλουν μόνο οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα εφόσον όμως στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων συμμετέχουν σε δραστηριότητες που διέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία, όπως π.χ.:

 • οι κατασκευαστές των εμπορευμάτων
 • οι εξαγωγείς
 • οι μεταφορικές εταιρείες
 • οι διαμεταφορείς
 • οι διαχειριστές αποθηκών
 • οι εκτελωνιστές
 • οι εισαγωγείς

Σε τι ωφελεί μια επιχείρηση;

 • Ευκολότερη πρόσβαση στις τελωνειακές απλοποιήσεις
 • Λιγότεροι φυσικοί έλεγχοι και έλεγχοι παραστατικών
 • Προτεραιότητα σε θέματα ελέγχου εφόσον τα εμπορεύματα του εγκεκριμένου επιλεχθούν για έλεγχο
 • Επιλογή του τόπου ελέγχου
 • Μειωμένο σύνολο στοιχείων για τις συνοπτικές διασαφήσεις
 • Γνωστοποίηση πριν από την άφιξη του εμπορεύματος
 • Αμοιβαία αναγνώριση στο πλαίσιο μελλοντικών διμερών συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών
 • Έμμεσα Οφέλη όπως περιορισμός των κλοπών και των απωλειών, μείωση των καθυστερήσεων στις αποστολές εμπορευμάτων, βελτίωση του προγραμματισμού, ενεργή συμμετοχή των υπαλλήλων, μείωση του κόστους των ελέγχων των προμηθευτών, μείωση των προβλημάτων μέσω του έγκαιρου εντοπισμού τους από τους υπαλλήλους κλπ.
 • Αναγνώριση του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα ως ασφαλούς επιχειρηματικού εταίρου

Σχετικά πρότυπα

Μία εταιρεία που είναι ήδη πιστοποιημένη για υπηρεσίες που σχετίζονται με τελωνιακές διαδικασίες ή/ και υπηρεσίες αποθήκευσης και φύλαξης, διαθέτει ήδη μία σημαντική υποδομή ώστε να μπορέσει να πιστοποιηθεί ως Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας, αφού πολλές από τις απαιτήσεις σε επίπεδο συστήματος διαχείρισης είναι κοινές. Επίσης, πιστοποιήσεις όπως ISO 20000, ISO 27001 ή ISO 28000 αποτελούν τη βάση για επιμέρους πεδία απαιτήσεων του ΑΕΟ.

 

Ποιος ο ρόλος της εταιρείας μας;

Εχοντας μακρόχρονη εμπειρία στα συστήματα διαχείρισης και τη συμβουλευτική των επιχειρήσεων, διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη ενός συστήματος βασισμένο στις απαιτήσεις του προτύπου και της σχετικής νομοθεσίας. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τις εξής ενέργειες:

 • Υλοποίηση διαγνωστικής μελέτης όπου εντοπίζονται οι ελλείψεις της επιχείρησης με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ή της νομοθεσίας.
 • Καθορισμό πλάνου ενεργειών. Καταγραφή και επιβεβαίωση των διαδικασιών του συστήματος.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού.
 • Διενέργεια επιθεωρήσεων για την επιβεβαίωση της σωστής τήρησης του συστήματος.
 • Παρουσία και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης από τον Φορέα Πιστοποίησης.
 • Ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων (ελλείψεων) που μπορεί να προκύψουν.
 • Υποστήριξη της επιχείρησης μετά την πιστοποίησή της διενεργώντας εσωτερικές επιθεωρήσεις και παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Τι είναι το ISO 29990;

Δημιουργήθηκε το 2010 από τον διεθνή οργανισμό προτυποποίησης ISO, με σκοπό να εξειδικεύσει και να συγκεντρώσει όλα τα πρότυπα και τις οδηγίες εφαρμογής που κυκλοφορούσαν για την διαχείριση ποιότητας σε οργανισμούς παροχής υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το πρότυπο ISO 29990 καθορίζει τις προδιαγραφές των διαδικασιών και των διεργασιών που εφαρμόζει ένας οργανισμός παροχής υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ή όπως αναφέρει το ίδιο το πρότυπο, ένας οργανισμός παροχής υπηρεσιών μάθησης) σε όλες σχεδόν τις δραστηριότητές του.

Το ISO 29990 είναι ένα σύνολο προδιαγραφών οργάνωσης ενός οργανισμού παροχής υπηρεσιών μάθησης με σκοπό την ποιότητα.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το πρότυπο ISO 29990:2010, αφορά οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην μη τυπική εκπαίδευση. Ο ορισμός της μη τυπικής εκπαίδευσης είναι πολύ ευρύς. Περιλαμβάνει όλες της μορφές εκπαίδευσης εκτός της τυπικής πορείας (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο). Περιλαμβάνει οργανισμούς τόσο διαφορετικούς όπως τα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, την ναυτική εκπαίδευση και την πιστοποίηση γνώσεων υπολογιστών.

Ωστόσο, πρέπει να αναφέρουμε ότι διαμορφώνεται κάθε φορά με διαφορετικό τρόπο, ώστε να εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση, ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και τον τύπο εκπαίδευσης που προσφέρει.

Πιστοποίηση ποιότητας ISO 29990

 • Τι είναι;

Πιστοποίηση ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει ένας οργανισμός παροχής υπηρεσιών μάθησης συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 29990:2010.

 • Πως πιστοποιείται μια επιχείρηση;

Αμέσως μετά την εγκατάσταση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, πραγματοποιείται επιθεώρηση πιστοποίησης από ανεξάρτητο κοινοποιημένο Φορέα Πιστοποίησης. Μετά την επιτυχή επιθεώρηση εκδίδεται το πιστοποιητικό ISO 29990:2010 για τον οργανισμό.

 • Πόσο καιρό ισχύει;

Το πιστοποιητικό ισχύει για 3 χρόνια μετά την πρώτη του έκδοση. Κάθε χρόνο και για τα επόμενα δύο χρόνια πραγματοποιείται ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης από το Φορέα Πιστοποίησης. Μετά το πέρας της τριετίας γίνεται επιθεώρηση ανανέωσης και επανεκδίδεται το πιστοποιητικό (εφόσον ικανοποιούνται οι σχετικές απαιτήσεις) με ισχύ για τα επόμενα τρία χρόνια, ακολουθώντας τις παραπάνω διαδικασίες περιοδικών επιθεωρήσεων επιτήρησης. Σημειώνεται ότι το πλήθος και η περιοδικότητα των επιθεωρήσεων εξαρτάται από το μέγεθος, το αντικείμενο, την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων και τις διαφορετικές εγκαταστάσεις ενός οργανισμού.

Σε τι ωφελεί μια επιχείρηση;

Η ικανοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου συνεισφέρει στην:

 • Καλύτερη οργάνωση και διοίκηση της επιχείρησης

–    Χάραξη ορθής επιχειρηματικής πολιτικής και στόχων για το παρόν και το μέλλον

–    Βελτιστοποίηση οργανογράμματος

–    Βελτιστοποίηση λειτουργίας  όλων των εργασιών «μία προς μία» που υλοποιούνται στην επιχείρηση

–    Θέσπιση κανόνων λειτουργίας και εργασίας κοινών για όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό με τρόπο σαφή και τεκμηριωμένο

 • Βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών με σκοπό την όλο και μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών
 • Εφαρμογή συστήματος ποιοτικού ελέγχου κατά τον σχεδιασμό και υλοποίηση των υπηρεσιών μάθησης με σκοπό την προσφορά υπηρεσιών σταθερής ποιότητας.
 • Βελτίωση της συνεργασίας με τους εκπαιδευόμενους καθώς και με τα ενδιαφερόμενα μέρη της εκπαίδευσης (γονείς, εταιρίες, κλπ) και τους προμηθευτές μέσω της θέσπισης καθορισμένων και κοινά αποδεκτών κανόνων.
 • Ανάπτυξη και δέσμευση του προσωπικού μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης
 • Αντιμετώπιση και επίλυση χρόνιων προβλημάτων
 • Εφαρμογή συστήματος βελτίωσης μέσω της τεχνογνωσίας που προκύπτει από τα προβλήματα που εντοπίζονται.
 • Μείωση του τελικού λειτουργικού κόστους (παρά το κόστος ανάπτυξης και συντήρησης του συστήματος), σαν αποτέλεσμα της καλύτερης οργάνωσης και ορθολογικότερης διαχείρισης των πόρων
 • Βελτίωση της εικόνας του οργανισμού παροχής υπηρεσιών μάθησης στην αγορά και προβολή του μέσω της κοινοποίησης της πιστοποίησης.
 • Ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το Marketing της επιχείρησης
 • Αύξηση κύκλου εργασιών και κερδών

Ποιος ο ρόλος της εταιρείας μας;

Η εταιρεία μας, έχοντας σημαντική εμπειρία στην εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, μπορεί να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υποστήριξης που περιλαμβάνει:

 • Μελέτη του σημερινού τρόπου εργασίας και διάγνωση αναγκών
 • Ανάλυση της επιχείρησης ανά τμήμα ή ανά κάθε διακριτή εργασία (Ανάλυση διεργασιών σύμφωνα με την ορολογία του προτύπου).
 • Καθορισμός μεθόδων και κριτηρίων ελέγχου των διεργασιών.
 • Ανάπτυξη των απαιτούμενων εγγράφων (ηλεκτρονικών ή έντυπων)
 • Εκπαίδευση προσωπικού.
 • Επίβλεψη εφαρμογής των απαιτήσεων του ISO 29990.
 • Επίβλεψη τήρησης σχετικών αρχείων και αποδείξεων.
 • Συγγραφή εγχειριδίου ποιότητας και διαδικασιών
 • Ανάληψη όλων των διαδικασιών μέχρι και την τελική πιστοποίηση
 • Υποστήριξη του συστήματος μετά την πιστοποίηση και κατά την διάρκεια εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας

Κύριο μέλημά μας κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας είναι η εγκατάσταση μη γραφειοκρατικών συστημάτων, που μπορούν να χρησιμεύσουν ως πλούσια πηγή πληροφόρησης και τεκμηρίωσης τόσο του λειτουργικού όσο και του στρατηγικού management.

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών αυτών θέτει στη διάθεση των πελατών σειρά εργαλείων αναπτυγμένων από την ίδια, τεσταρισμένων και χρησιμοποιούμενων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κάποια από τα εργαλεία, όπως το «Τo πρότυπο ISO 9001 με απλά λόγια» και  ο «Οδηγός εφαρμογής του προτύπου ISO 9001» κυκλοφορούν και αυτόνομα στο εμπόριο, ενώ προγραμματίζεται σύντομα να κυκλοφορήσουν και άλλα για το ISO 22000 και το ISO 14000.